ආණ්ඩුව ණය අර්බුදයක් අත ළඟ – හිටපු අමාත්‍ය ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා

විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේ දී පැවති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් අමතමින් හිටපු අමාත්‍ය ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා ශ්‍රී ලංකාව ණය අර්බුදයක් අභිමුව පවතින බව ප්‍රකාශ කරන ලදී.ජාත්‍යන්තර ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ආයතන තුනෙන් දෙකක්ම මේ... Read more »