ඉතියෝපියාව පැය 24 ක් ඇතුළත පැල මිලියන 353 සිටුවීමට යයි.

ඉතියෝපියාව පැල මිලියන 353 ක් පැය 24 ක් තුළ සිටුවා ලෝක වාර්තාවක් පිහිටුවීමට යයි. මේ අනුව මීට පෙර මෙවැනි වාර්තාවක් පිහිටුවා සිටි ඉන්දියාවේ වාර්තාව බිඳ හෙලීමට ඉතියෝපියාව සමත්වනු ඇත. ඉන්දියාව මීට පෙර... Read more »