පරිසර සංවිධානවල විරෝධය නොතකා නන්දිමිත්‍රව යාල කාලයෙන් ඉවත් කිරීමේ සූදානමක්

පරිසර සංවිධානවල විරෝධය සහ වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුවේම ඇතැම් අංශවල විරෝධය නොතකා නන්දිමිත්‍ර නම් වන අලියාව යාල කාලයෙන් හොරොව්පතාන අලිගාල වෙත ගෙනයාමට වනජීවී අමාත්‍යාංශය පියවර ගනිමින් සිටින බව වාර්තාවේ. යාල පරිසර කලාපයට හුරුවූ මෙම... Read more »