ගුරු සංගම් ජනාධිපති ලේකම් හමුවෙන්න ඉල්ලයි

සියලුම ගුරු සංගම් ඒකාබද්ධ ඉල්ලීමක් සිදුකරමින් ජනාධිපති ලේකම්වරයා හමුවීම සඳහා වේලාවක් ලබාදෙන මෙන් ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කර ඇත. මේ සඳහා පාදක වී ඇත්තේ වසර ගණනාවක් තිස්සේ ඇදි ඇදී දිග්ගැස්සෙමින් තිබෙන ගුරු විදුහල්පති වැටුප්... Read more »