සුධීමත්භාවයේ ගිනි සිළුව; ඛලීල් ජිබ්රාන්ගේ සුභාෂිතය

© ඩිල්ෂානි චතුරිකා දාබරේ ආනන්ද අමරසිරි විසින් පරිවර්තනය කර ඇති ‘ඛලීල් ජිබ්රාන්ගේ සුභාෂිතය’ [Spiritual Sayings of Kahlil Gibran] කෘතිය ඇසුරිනි. උපදේශ සාහිත්‍යයේ පෙරදිග ලකුණ සනිටුහන් කිරිමෙහිලා පුරෝගාමී වූ ලේඛක ප්‍රජාවක් පිළිබඳව කරුණු සාහිත ලොව සුලබ වුවත්,... Read more »