රාජ්‍ය චිත්‍ර මූර්ති උළෙල – 2020 අයදුම්පත් භාර ගැනීම ඇරඹේ

බුද්ධ ශාසන සංස්කෘතික හා ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය, සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව සහ රාජ්‍ය දෘශ්‍ය කලා උපදේශක සභාව මගින් සංවිධානය කරනු ලබන 2020 රාජ්‍ය චිත්‍ර මූර්ති උළෙල සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම දැන් අරඹා ඇත.... Read more »