ග‍්‍රාම්ස්චිගෙන් පසු ලෝකය – සංවාද කතිකාව

සුමිත් චාමින්ද විසින් සංස්කරණය කරන ලද ”අන්තෝනියෝ ග‍්‍රාම්ස්චි – ජීවිතය, චින්තනය හා දේශපාලනය” කෘතිය සහ ග‍්‍රාම්ස්චිගේ දේශපාලන චින්තනයේ අද දවසේ වැදගත්කම පිළිබඳ සංවාද කතිකාවක් මාර්තු 11 වන බදාදා දින ප.ව.3.00 ට ජාතික... Read more »