බෝට්ටු කර්මාන්තය ශ්‍රී ලංකාවේ විනෝදාංශයක් ලෙස ප්‍ර‍වර්ධනය කිරීමට ඒකාබද්ධ වැඩපිළිවෙලක්.

ඉදිරි පස් වසර තුළ දළ දේශීය නිෂ්පාදනයට සමුද්‍රීය සංචාරක කර්මාන්තයෙන් 11% සිට 23% ක දායකත්වයක් ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය, බෝට්ටු නිෂ්පාදන තාක්ෂණය වැඩිදියුණු කිරීමේ ආයතනය සමග එක්ව බෝට්ටු කර්මාන්තය විනෝදාංශයක් ලෙස... Read more »