ඉන්දියාව සඳහා යන වන්දනා ගමන් තාවකාලිකව නවත්වයි

වන්දනා කටයුතු සදහා ඉන්දියාවට යන වන්දනා නඩ තාවකාලිකව නවත්වන ලෙස බෞද්ධ කටයුතු අමාත්‍යාංශය දැනුවත් කළ බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා පවසයි. සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල්... Read more »