ආඛ්‍යානයේ අඳුරෙන් කළුවර වුණු “වර්ණ යාග”

කේ.ඩී.දර්ශන අනුර පෙරනගමගේ විසින් නිර්මාණය කළ වර්ණ යාග වේදිකා රංගයේ මංගල දැක්ම පසුගිය 06 වන දා මරදාන ටවර් රඟහලේ දී රඟදැක්විණි. පර්යේෂණාත්මක නාට්‍යයක් වශයෙන් හැඳින්වෙන වර්ණ යාග නාට්‍යමය පාර්ශ්වයෙන් මෙන් ම දෘෂ්ටිවාදී පාර්ශ්වයෙන්... Read more »