කොරෝනා චීනයේ ආර්ථිකය පමණක් නොව, පරිසර දූෂණය ද පහළ දමයි…!

චීනයේ පරිසර දූෂණ මට්ටමේ විශාල අඩුවීමක් පෙන්නුම් කරන බව නාසා ආයතනය ලබා ගත් චන්ද්‍රිකා ඡායාරූපවල සටහන් වී තිබේ. මෙයට “අර්ධ වශයෙන් හෝ” හේතු වී ඇත්තේ කොරෝනාවෛරසයේ බලපෑමෙන් ඇති වූ ආර්ථික පසුබෑම බව... Read more »