තැපැල් ඡන්ද අයැදුම් භාරගැනීමේ අවසන් දිනය – 2020 මාර්තු 16

එළඹෙන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය සඳහා තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත් භාරගැනීමේ කාල සීමාව 2020 මාර්තු මස 16 දිනෙන් අවසන් වන බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරයි. තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත් භාර ගැනීමේ අවසාන... Read more »