කුමරියක පා සළඔ සැලුනා…; මහාචාර්ය ගම්ලත්ගේ ගී මිණිආරෙන් පසු දීප්ති කුමාර ගුණරත්නගේ ගී විචාරය

-දීප්ති කුමාර ගුණරත්න- “Psychoanalysis is about what two people can say to each other if they agree not to have sex.”   ‘කුමරියක පා සළඹ සැලුනා’ ගීතය සාමාන්‍යයෙන් සැලකෙන්නේ, පුරුෂ- මූලික දෘෂ්ටිකෝණයකින් නරඹා... Read more »