අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයෙන් දේශීය වගාකරුවන් හා සැකසුම්කරුවන්ට කාබනික සහතිකය නොමිලේ ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක්

ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය මගින් දේශීය වගාකරුවන් හා සැකසුම්කරුවන් 25 දෙනකුට  මුල් අදියර යටතේ ශ්‍රී ලංකා ප්‍ර‍මිතියට(SLS 1324:2018) අනුව කාබනික සහතිකය ලබා ගැනීම සඳහා  උපකාර කිරීමේ ආධාර  වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කොට ඇත.... Read more »