කාන්තා දිනය: දැනගත යුතු දේවල් කිහිපයක්

මාර්තු 08 වන දාට යෙදෙන ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය සම්බන්ධයෙන් ජන මාධ්‍ය සහ සමාජ මාධ්‍යයන්හි පළ වූ පුවත් සිය ගණනක් අතුරින් දියනද පාඨකයා වෙත සමීප කෙරෙන මෙම ලිපියේ මුල් අයිතිය බීබීසී සිංහල සේවයට... Read more »