ජාතිවාදීන්ට!

©චින්තක රණසිංහ හෙළ බස මනරම්හෙළ දෙස මනරම්මොළය තිබේ නම්දෙමළත් මනරම් (කාලයක් තිස්සේ ලියූ කවි) Read more »