සෞන්දර්යවේදය හා කලා රසවින්දනය ආනන්ද කුමාරස්වාමි ලිපි සරණිය සිංහල පාඨකයාට පිදුණු විශිෂ්ට ලිපි සරණියක්

©චින්තක රණසිංහ ප්‍රවේශය සෞන්දර්ය විද්‍යාව පිළිබඳ සිංහල මාධ්‍යයෙන් පවතින කතිකාව දියුණු රටක කතිකාව සමග සසඳන කල අතිශයින්ම දිළිඳු මට්ටමක පවතී. මෙය කර්ණ කටුක යථාර්ථය වෙනස් කළ හැක්කේ බරසාර න්‍යායික ග්‍රන්ථ පරිවර්තන, අනුවාද... Read more »