‘අභූත චෝදනා සහිත දිවයින පුවතට’ කැලණිය මහා ශිෂ්‍ය සංගමයෙන් පිළිතුරු

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය භුමිය තුළ සවිකර තිබු cctv කැමරා ගලවා ඉවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් 2020 මාර්තු පළමුවන දා ඉරිදා දිවයින පුවත්පතේ පළ වූ ලිපිය, ව්‍යාජ කරුණු ඇතුළත් කොට සැරසූ ලිපියක් බව කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලීය මහා... Read more »