ඉන්දියාව කක්ෂගත කළ බරින් අඩුම චන්ද්‍රිකාව – කලාම්සැට් V2

දැනට අභ්‍යවකාශගත කර ඇති චන්ද්‍රිකා අතරින් බරින් අඩුම චන්ද්‍රිකාව කක්ෂගත කිරීමට ඉන්දියාව සමත් වී තිබෙනවා. මෙම වසරේ ජනවාරි මාසයේ 24 වන බ්‍රහස්පතින්දා ප.ව 11. 30ට පමණ මෙම චන්ද්‍රිකාව කක්ෂගත කිරීමට ඉන්දියානු අභ්‍යවකාශ... Read more »