නිල් සයුර පරදවන
සුනිල දිය පිරි නයන
පුරඬැල්ව ගිය කෙතට
වසීවා නිලන දිය

දුකින සරන ධවල කොකුන්
විඩා පැමිණි මත් ගජිඳුන්
පිල් නොවිදා රණ මොනරුන්
යදිති අහස නිල් කැටිවන්

කටු පඳුරු මිලින මල්
රුදුරු යුග නිම කරන්
දිය නිලන වැසි සමේ
නොකරන්න නුඹ තුරල්

කොයිද ඒ තණ තිල්ල
පැළි වළං පැළි බිම ම මිස
ගුරුවන් මහ පොළොව
වගුරුවයි කඳුළු කැට

තුරු සමුදා කඳුළු සලා
කැකුළු තුරුළු කර හඬතා
ඉසිනු නිලන යුග දෙනුවන්
සුනිල සුවැති වැසි දහරා


-කේ.ඩී.දර්ශන-Recommended For You

About the Author: Editor(A)