දීසියක ළසෝව

හීන් රැවුලක් තියෙන
හීන් ඇසගුලු අරින
ලී තොප්පි ලූ හිසේ
චීන්නෙකුගේ අතේ
සේද මාවත දිගේ
යැංසි කවි කිය කියා

පෙරළෙමින් සුදු මුවග
උදාරම් ගමනකින්

ගෙයි දොරට පැමිණියුරු
රෑ සිහිනයෙන් දුටිමි…

අවුළු පිනි කුස තබා
නැතක් දහදිය වගුළ
හායි හූ ගා කකා
දිසි දිසි ද සර ගැටී
දිය අතක තෙතබරිව
මුත්තගේ කැබිනෙට්ටු
වීදුරුවෙ විරිත්තන්
ඇහිබැමිද උඩට කර
සලු සකසමින් එවර
හීන් ස්වරගින් වයා
මුව පිසිනු පෙර දුටිමි…

නීල මල්කම් මුදුන
ස්වේත බොකු වක් නැමුව
බුහුටි පිරිමැදුම් ලද
දිදුල නාරටි සියලු
තූ තූව කැබලි වී
මහවත්තෙ ඇළ පහළ
චීන ගෙවිලයකගේ
හැඩු නෙතින් ඔප වැටී
පස්ගොඩක ඉසිඹුලනු 
දැක තැවෙමි…

ඩිල්ෂානි චතුරිකා දාබරේ

Recommended For You

About the Author: Editor(A)