කන්තෝරු තේ මේසෙ

කොලුත් කෙලිත් පා තිර කරගලුත් මුලුත් මල් සම කර
අඬු කෝප්ප සලා අවුත්
සිටිත් පෝලිමේ
ඩෙඟ ඩෙඟ සිටිත් පෝලිමේ


වගුල වගුල සොයුරු ගීත
කොදුල කොදුල සිතැගී සෝක
උගුර උගුර තේ පැන් බොති
එකම ආසනේ
වාඩිව එකම ආසනේ


මැදිපෙළ කෙස් නැති තනතුරු
ඉස්කෝප්ප නෝනාවරු
සැවොම කොකොක් කෝක් කියා
සලත් මිණි නදේ
ගිජි ගිජි සලත් මිණි නදේ


මෙලක සියලු තතු විසිතුරු
නොයෙක විමති  මැති තොරතුරු
එකම හඬින් දෑත නගා
බුද්ධි කලඹණේ
ඔහොයි! බුද්ධි කලඹණේ


ජැන්ඩි පහේ කතා ඔතන
කැන්ඩි ගොසින් දළු ද ගෙනෙන
මන්ඩි මිසක තේ නොදකින
කහට තුරු ගොසේ
නිබඳ කහට තුරු ගොසේ…


ඩිල්ෂානි චතුරිකා දාබරේ
Recommended For You

About the Author: Editor(A)