අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයෙන් දේශීය වගාකරුවන් හා සැකසුම්කරුවන්ට කාබනික සහතිකය නොමිලේ ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක්

ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය මගින් දේශීය වගාකරුවන් හා සැකසුම්කරුවන් 25 දෙනකුට  මුල් අදියර යටතේ ශ්‍රී ලංකා ප්‍ර‍මිතියට(SLS 1324:2018) අනුව කාබනික සහතිකය ලබා ගැනීම සඳහා  උපකාර කිරීමේ ආධාර  වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කොට ඇත.... Read more »

බෝට්ටු කර්මාන්තය ශ්‍රී ලංකාවේ විනෝදාංශයක් ලෙස ප්‍ර‍වර්ධනය කිරීමට ඒකාබද්ධ වැඩපිළිවෙලක්.

ඉදිරි පස් වසර තුළ දළ දේශීය නිෂ්පාදනයට සමුද්‍රීය සංචාරක කර්මාන්තයෙන් 11% සිට 23% ක දායකත්වයක් ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය, බෝට්ටු නිෂ්පාදන තාක්ෂණය වැඩිදියුණු කිරීමේ ආයතනය සමග එක්ව බෝට්ටු කර්මාන්තය විනෝදාංශයක් ලෙස... Read more »
Ad Widget