ජාතිවාදීන්ට!

©චින්තක රණසිංහ

හෙළ බස මනරම්
හෙළ දෙස මනරම්
මොළය තිබේ නම්
දෙමළත් මනරම්

(කාලයක් තිස්සේ ලියූ කවි)

Recommended For You

About the Author: Editor(A)